HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

June 2020

Ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i HSB Brf Hltavång kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Tisdag 30/6 - 2020
Tid: 18:00
Plats: Ekarängsskolans matsal

Dagordning:
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmordförande
3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkänande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmordförande
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande (1 år), styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter
20. Val av revisor/er och suppleanter
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Föreningsstämmans avslutande

Styrelsen för HSB Brf Hultavång hälsar er välkomna!

Föreningen uppmanar alla som INTE känner sig helt friska eller som har varit ute och rest att stanna hemma. Detta med respekt för sina grannar. Väljer ni att komma på stämman, vänligen var noga med att hålla avstånd, ni kommer även att bli påminda om detta under mötets gång.