HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Extra årsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

HSB bostadsrättsförening BRF Hultavång i Borås kallar härmed samtliga medlemmar till Extra föreningsstämma.

Datum/tid: 20. Juli 2020 kl. 18:00
Plats: Ekarängens festlokal (
google maps)

DAGORDNING:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokolförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkänande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt räkna röster vid röstning
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Val av styrelsens ordförande - Valberedningens förslag
10. Presentation av HSB-ledamot
11. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!