HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

Medlemmarna i HSB Brf Hltavång kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 

Dag: Torsdag 19/5 2022
Tid: 18:00 
Plats: Brf Ekarängens festlokal i källaren på Skillingsgatan 41 med ingång från gaveln
Dagordning: 


1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmordförande 
3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av dagordning 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. Godkänande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmordförande 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av styrelsens ordförande (1 år), styrelseledamöter och suppleanter 
18. Presentation av HSB-ledamot 
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter 
20. Val av revisor/er och suppleanter 
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
24. Föreningsstämmans avslutande 

Styrelsen för HSB Brf Hultavång hälsar er välkomna! 

Info till boende

Under våren kommer vi att påbörja rivningen och byggnationen av nya garage.
I och med detta kommer det att ske en ändring av villkoren och reglerna
för våra parkeringsplatser.
De som i dagsläget har parkeringsplats och/eller garage
kommer när de nya platserna är färdiga få skriva på nya kontrakt
där de nya villkoren och reglerna står.
Om det finns lediga parkeringsplatser kvar
så kan man få hyra en extra p-plats under en begränsad tid.
Det vill säga att den extra p-platsen sägs upp när det kommer en ny i kön
som ej har garage eller parkeringsplats innan.

Vi ber om ursäkt för röran det blir under arbetets gång.
Under rivningen och nybyggnationen pågår
kan du under en tid bli tilldelad en tillfällig parkeringsplats.
Tänk på att köra försiktigt och ta hänsyn till andra.

Mer information kommer senare.

Under v 20 är det planerad byggstart för vår nya sopsortering
som kommer att ligga mellan höghusen.


Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång

Garagebygget

Hej!

Vi kommer snart att dra igång rivningen av de gamla garagen och du som hyr
garage måste under april tömma ditt garage på saker.
Byggstart blir förhoppningsvis i maj och fr o m 1 maj är ditt garage
uppsagt, dvs du kommer inte att betala någon hyra för det. De som har garage i
nuläget samt är bostadsrättsinnehavare och ej hyr ut sin bostadsrätt i andra hand
kommer att få nytt garage först.

Under tiden garaget du har din bil i rivs och det nya byggs upp kommer du att få
en anvisad parkeringsplats. När det nya garaget är byggt och du kan börja
använda det så kommer du att få skriva under ett nytt hyreskontrakt för det.

Om du inte vill fortsätta hyra garage så var snäll och meddela vicevärden detta
så att garaget kan gå till nästa i kön.

Det kommer att byggas 40 st nya garage och sedan kommer det att finnas 76 st
parkeringsplatser, några med laddstolpar. Det är beräknat att varje lägenhet ska
kunna ha ett garage eller en parkeringsplats.
Garage och parkeringsplats kommer inte att hyras ut till
bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Om det finns någon parkeringsplats som är ledig efter bygget så kan
det finnas chans att hyra tidsbegränsad under förutsättning att det inte finns
någon bostadsrättsinnehavare som ej har parkeringsplats/garage sedan tidigare i kön.

Tänk på att garagen är till för att förvara sin bil. Det är förbjudet att
ha andra saker i garagen än sin bil då detta är en brandfara.Mer info kommer närmare byggstart.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång


Extra stämma

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA!Dag: Onsdagen den 22 September 2021

Tid: 18.00

Plats: Ekarängsskolans matsal


Ta med dig Kallelse Ni alla har fått i brevlådan.


OBS!!

Tänk på att vid förkylningssymtom t.ex hosta & snuva - Stanna hemma

Brev från Tele2

FÖRENDRING I DIN FASTIGHETS TV-UTBUD

Den 30. September 2021 utgår TV6 i din fastighets kanalutbud.

Nordic Entertainment Group har beslutat att ändra utbud och inriktning på TV6 som tidigare har varit en del av ”Fri-Tv-utbudet” (Fri to air). Därför utgår TV6 ur vårt utbud den 30 September 2021.

Vi kommer att informera era boende om förändring via mail. De boende får även informationen på kanalplatsen när TV6 utgår och kan läsa mer på tele2.se/tv6.

Avgiften och andra tjänster påverkas inte av förändringen. Boende i din fastighet har fortsatt möjlighet att streama tv-kanaler i sin mobil, surfplatta, dator och till en tv, var som helst i hela EU, med Comhem Play.

Stefan Petersson
Chef Fastighetsaffären Tele2